title. robot casting wax
date. 2015.1
robot-aid fabrication research
team. Qu Ji, Zhou Yuan, Weng Hao, Li Heyi(Jimmy)