title. EDEN / date. 2014.9
3D print + CNC foam fabrication exercise
team. Christos Kyratsous, Sun Tuo, Zhou Yayun, Zhang Qi, Li Chenguang, Zhang Weizhong, Li Jie, Li Heyi(Jimmy)