title. starfish lamination
date. 2014.11
material research
team. Guo Bing, Zhou Yuan, Weng Hao, Li Heyi(Jimmy)