title. EDEN / date. 2014.9

3D print + CNC foam fabrication exercise

team. Christos Kyratsous, Sun Tuo, Zhou Yayun, Zhang Qi, Li Chenguang, Zhang Weizhong, Li Jie, Li Heyi(Jimmy)

1
2
3
4